7 Walks (Placcaet)


26/08/2023 - 10/09/2023

Sat, Sun
15:00 - 17:00

Zwalmmolen, Rekegemstraat 26, Zwalm

The four walks have a limited capacity. Register for the walks via loes@nadine.be.


supported by Vlaamse Gemeenschap, Mola molencentrum provincie Oost-Vlaanderen, Boem vzw

[NL] Vermeir & Heiremans nemen deel aan Kunst & Zwalm 2023. Ze presenteren het project 7 Walks (Placcaet).
Ons project borduurt voort op het begrip ‘plura dominia’ of het gebruik van dezelfde hulpbron door verschillende partijen, in dit geval het water. (…) ”
In het kader van dit project maken Vermeir & Heiremans vier wandelingen van twee uur, en dit in gezelschap van vier personen* met een verschillende expertise rond water en de problematiek die ze in hun project aan de orde stellen.

De wandelingen zijn toegankelijk met een toegangsticket van Kunst & Zwalm, maar inschrijven (via loes@nadine.be) is verplicht aangezien het aantal personen dat kan deelnemen beperkt is.

[EN] Vermeir & Heiremans take part in Kunst & Zwalm 2023. They present the project 7 Walks (Placcaet).
“Our project builds on the concept of ‘plura dominia’ or the use of the same resource by different parties, in this case water. (…)”
In the context of their project they organise four walks of two hours, in the company of four people* with different expertise on water and the issues they address in this project.

The walks are accessible with an entrance ticket from Kunst & Zwalm, but registration is required (mail loes@nadine.be) as the number of people who can participate is limited.

*

Wandelen met…
Walking with
Zat/Sat 26/08/2023
David Aubin (UCL Louvain-la-Neuve – Politieke Wetenschappen) (EN)
Zon/Sun 03/09/2023
Lode Tanghe (Water+Land+Schap 2.0, Prov. O-VL, ) (NL of EN)
Zat/Sat 09/09/2023
Tom Vos (Uantwerpen, Corporate governance) (NL of EN)
Zon/Sun 10/09/2023
Walter van den Brande (conservator Mola, Zwalmmolen) (NL of EN)

David Aubin
Zat/Sat 26 aug – 15:00 – 17:00
“We maakten kennis met het begrip ‘plura dominia’ tijdens een workshop met David Aubin, professor politieke wetenschappen aan de School voor Politieke en Sociale Wetenschappen en het Instituut voor Europese Studies van de Universiteit van Louvain-la Neuve. Hij doceert cursussen  over de analyse en evaluatie van het overheidsbeleid. Hij is ook mededirecteur van het Centre Montesquieu d’études de l’action publique, waar hij onderzoek doet naar de vergelijkende analyse van milieubeleid, regelgeving op meerdere niveaus en openbaar beleid. Water hebben we tot voor kort als iets vanzelfsprekend beschouwd, maar vandaag de dag staat het centraal op de agenda van onze beleidsmakers. Het beheer van ons water, bron van alle leven, is een bijzonder gelaagd vraagstuk waarover we met David in gesprek gaan.”

“We were introduced to the concept of ‘plura dominia’ during a workshop with David Aubin, professor of political science at the School of Political and Social Sciences and the Institute of European Studies at the University of Louvain-la Neuve. He teaches courses on public policy analysis and evaluation. He is also co-director of the Center Montesquieu d’études de l’action publique, where he conducts research on the comparative analysis of environmental policy, multi-level regulation and public policy. Until recently, we took water for granted, but today it is at the heart of our policymakers’ agenda. The management of our water, source of all life, is a particularly layered issue that we will discuss with David.”

Lode Tanghe
Zon/Sun 3 sep – 15:00 – 17:00

[NL] Samen met tal van lokale partners zal de Provincie Oost-Vlaanderen de komende drie jaar werken uitvoeren om delen van de stroomgebieden van de Zwalmbeek weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Lode Tanghe (Dienst Landbouw en Platteland) maakt in context van het Vlaamse gebiedsprogramma Water+Land+Schap 2.0 de komende jaren de evenwichtsoefening tussen waterschaarste en wateroverlast. Door water in de stroomgebieden vast te houden, blijft er tijdens een droge periode langer water beschikbaar voor natuur en landbouw, maar wanneer het hevig regent, moet het water ook vlot kunnen wegstromen. Om deze uitdaging aan te pakken, zijn een heleboel maatregelen voorzien. Tijdens een wandeling langs de Zwalm gaan we met Lode in gesprek over enkele concrete projecten die momenteel op zijn werktafel liggen.

[EN] Together with many local partners, the Province of East Flanders will work over the next three years on making parts of the basins of the Zwalmbeek more resilient to the consequences of climate change. In the context of the Flemish area program Water+Land+Schap 2.0, Lode Tanghe (Agriculture and Countryside Service) will be balancing water scarcity and flooding in the coming years. By retaining water in the river basins, water remains available longer for nature and agriculture during a dry period, but when it rains heavily, the water must also be able to drain away smoothly. To tackle this challenge, a lot of measures are scheduled. During a walk along the Zwalm, we talk to Lode about some of the concrete projects that are currently on his work table.

Tom Vos
Zat/Sat 9 sep – 15:00 – 17:00

[NL] Water is een levensnoodzakelijk goed. We kunnen het beschouwen als een gemeengoed dat niet verhandelbaar is, zoals andere goederen dat zijn. Of toch niet? Tom Vos is academisch onderzoeker ondernemingsrecht. Momenteel is hij voltijds gastprofessor aan de Jean-Pierre Blumberg-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar corporate governance. Tom is ook vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht aan de KU Leuven. Tijdens de wandeling met Tom gaan we in gesprek over hoe water verschilt van andere commodities, en waarom water voor sommigen toch in de economische logica van ons kapitalistisch systeem zou horen.

[EN] Water is a vital commodity. We can think of it as a common good that is not tradable as other goods are. Or not? Tom Vos is an academic researcher in corporate law. He is currently a full-time visiting professor at the Jean-Pierre Blumberg Chair at the University of Antwerp, where he conducts research on corporate governance. Tom is also a voluntary research assistant at the Jan Ronse Institute for Company and Financial Law at KU Leuven. During the walk with Tom we will elaborate on how water differs from other commodities, and why for some people water should nevertheless be part of the economic logic of our capitalist system.

Walter Van den Brande
Zon/Sun 10 sep – 15:00 – 17:00

[NL] Tussen 2008-2010 werd de Zwalmmolen gerestaureerd onder begeleiding van historicus Walter Van den Branden. In 1985 werd zijn belangstelling gewekt voor de techniek en problematiek van het molenpatrimonium en zijn omliggend landschap en volgde hij de opleiding tot actief meester-molenaar. Sinds 1991 is hij conservator-diensthoofd van de Provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum te Wachtebeke dat daarnaast ook vijf wind- en watermolensites beheert. Naast publicaties over molenerfgoed verschenen van hem ook diverse bouwhistorische studies over monumenten en bedreigde sites. Met Walter spreken we over het potentieel van het watermolenerfgoed als wezenlijke schakel in een proces dat de vernatting van het landschap kan bevorderen.

[EN] Between 2008-2010, the Zwalmolen was restored under the guidance of historian Walter Van den Branden. In 1985, his interest in the technology and issues of mill heritage and its surrounding landscape was awakened and he trained as an active master miller. Since 1991, he has been curator of the Provincial Mill Centre Mola in Wachtebeke, which also manages five wind and water mills. Besides publications on mill heritage, he also published several building history studies on monuments and endangered sites. With Walter, we discuss the potential of the watermill heritage as an important source of knowledge that can enhance the process of vernalising the landscape.