Allhiheyall


opening Wednesday 16.05.2018 / 19:00
16/05/2018 - 19/05/2018

Participating at Platforms Project – booth 7supported by  

[EN] AllhiheyAll is a conceptual drawing method initiated by Various Artists and carried out by ‘others’. In AllhiheyAll Various Artists aims to exploit an unconscious force of a public. Via multiple ways VA asks people to carry, ride or drive around with envelopes, boxes or canisters that contain a variety of drawing-mechanisms and paper sheets. Every mechanism has its own timetable, so that after a certain span of time (this varies between 1 day to 1 year, depending on the specific needs of the drawing) the device can be recalled. After the recollection, the application is being dismantled and the drawing – once revealed – is being scanned, numbered and signed. Finally the drawing is returned to the person who executed the work.

Various Artists wants to explore the borders between authorship and ownership. In times where big data and small data is being gathered without our consent, VA asks a person to carry around a hermetic device for a certain time. The carrier has no exact knowledge of the content of the package and does have to trust the artist. At first we could expect that the unaware everyday movements of the carrier are habitual and ordinary, but unconsciously, comparable with our online behaviour, our movements vary very much between one person and the other. The device that’s being lend to the bearer becomes a measuring apparatus that detects the smallest variations in their autonomic behaviour and makes, although abstract, a graphic interpretation of the carriers movements and whereabouts. Notwithstanding the fact that technically the draftsman (m/f) creates the drawing, Various Artists is the original author of the work. But in AllhiheyAll the executor remains the owner of its own data and as a result becomes the collector of the artwork.

[NL] AllhiheyAll is een conceptuele tekenmethode geïnitieerd door Various Artists en uitgevoerd door ‘anderen’. In AllhiheyAllAll streeft Various Artists naar het benutten van een onbewuste kracht van een publiek. Via verschillende manieren vraagt VA mensen om te dragen, te rijden of rond te rijden met enveloppen, dozen of blikken die een verscheidenheid aan tekenmechanismen en papieren vellen bevatten. Elk mechanisme heeft zijn eigen tijdschema, zodat na een bepaalde tijdspanne (die varieert van 1 dag tot 1 jaar, afhankelijk van de specifieke behoeften van de tekening) het apparaat kan worden teruggeroepen. Na de herinnering wordt de applicatie gedemonteerd en wordt de tekening – eenmaal onthuld – gescand, genummerd en ondertekend. Tenslotte wordt de tekening teruggestuurd naar de persoon die het werk heeft uitgevoerd.

Various Artists willen de grenzen tussen auteurschap en eigendom verkennen. In tijden waarin grote en kleine gegevens zonder onze toestemming worden verzameld, vraagt VA een persoon om een hermetisch apparaat voor een bepaalde tijd bij zich te dragen. De drager heeft geen exacte kennis van de inhoud van het pakket en moet wel vertrouwen hebben in de kunstenaar. In het begin konden we verwachten dat de onbewuste dagelijkse bewegingen van de drager gewoon zijn, maar onbewust, vergelijkbaar met ons online gedrag, variëren onze bewegingen sterk tussen de ene persoon en de andere. Het apparaat dat aan de drager wordt uitgeleend wordt een meetapparaat dat de kleinste variaties in hun autonome gedrag detecteert en maakt, hoewel abstract, een grafische interpretatie van de draaggolfbewegingen en de plaats waar ze zich bevinden. Ondanks het feit dat de tekenaar (m/v) technisch gezien de tekening maakt, is Various Artists de oorspronkelijke auteur van het werk. Maar in AllhiheyAll blijft de uitvoerder eigenaar van zijn eigen gegevens en wordt daardoor de verzamelaar van het kunstwerk.

[FR] AllhiheyAll est une méthode conceptuelle élaborée par Various Artists pour dessiner. Elle vise à être utilisable par d’autres. C’est un concept qui explore la limite entre l’auteur et le propriétaire d’une idée / méthode.