Kunst & Zwalm 2023


26/08/2023 - 10/09/2023


Startplaats Streekpunt, Rekegemstraat 26, 9630 Zwalm

Kunst & Zwalm 2023 vindt plaats tijdens drie weekends: 26-27 augustus, 2-3 september en 9-10 september. De wandelroute bedraagt ca 5km.

www.kunst-en-zwalm.be

supported by Vlaamse Gemeenschap Bovenlokale Cultuur, gemeente Zwalm, Cultureel Erfgoed in de Vlaamse Ardennen (EVA), Toerisme Oost-Vlaanderen, Leie-Schelde Cultuurregio

[NL] Kunst & Zwalm is een tweejaarlijkse kunstroute in de Zwalmstreek, die sinds 1997 georganiseerd wordt door BOEM vzw. De naam Kunst & Zwalm is steeds collectief opgevat, het &-teken is een duidelijke keuze om kunstenaars, vrijwilligers en bewoners actief te betrekken tijdens en voorafgaand aan de drie weekends wanneer Kunst & Zwalm plaatsvindt. Ook het landschap is mede-auteur van de route, als drager van het tijdelijke rurale kunstenparcours.

In 2023 nemen de artistieke coördinatoren van twee stedelijke organisaties, manoeuvre uit Gent en nadine uit Brussel, het curatorschap van Kunst & Zwalm samen op.

De keuze van BOEM om met stedelijke organisaties te werken is bewust: het vergroot het lokale netwerk en zichtbaarheid en geeft Kunst & Zwalm een belangrijke bovenlokale dimensie.

Als centraal thema werd ‘water’ voorop gezet, waardoor een actueel maatschappelijk debat opgenomen wordt in het creatieproces van deze editie. Het ‘idyllische’ landschap co-cureert mee: de focus op de kunstenaar als individu en als mens, wordt dit jaar verschoven naar ‘over water’. De artistieke projecten krijgen gaandeweg vorm zodat duurzame verbanden gelegd worden met de lokale bevolking, het landschap en het water. De voorgestelde werkmethode is co-creatie in situ waarbij vragen gesteld worden over, met, in en door het water.

We stellen ons collectief de vraag: Hoe kan kunst mee een bewustzijn vergroten over de realiteit van een landschap? Hoe kan kunst de (onzichtbare) realiteit van een ogenschijnlijk idyllisch landschap in de kijker zetten?

De selectie van kunstenaars en collectieven gebeurde op basis van hun praktijk, gevoeligheid voor het onderwerp en de manier waarop ze hiermee aan de slag willen gaan, en de ervaring in het opzetten van in situ trajecten.

___

[EN] Kunst & Zwalm is a biannual art route in the Zwalm region, organised by BOEM vzw since 1997. The name Kunst & Zwalm is always seen collectively, the &-sign being a clear choice to actively involve artists, volunteers and residents during and prior to the three weekends when Kunst & Zwalm takes place. The landscape is also a co-author of the route, as a carrier of the temporary rural arts trail.

In 2023, the artistic coordinators of two urban organisations, manoeuvre from Ghent and nadine from Brussels, take up the curatorship of Kunst & Zwalm together.
BOEM’s choice to work with urban organisations is deliberate: it increases the local network and visibility and gives Kunst & Zwalm an important supra-local dimension.

‘Water’ was set as a central theme of this edition, incorporating a current social debate into the creation process. The ‘idyllic’ landscape co-curates: the focus on the artist as an individual and as a human being, shifts this year to ‘water’. The artistic projects are developed gradually so that sustainable connections are made with local people, the landscape and the water. The proposed working method is co-creation in situ asking questions about, with, in and through water.

Collectively, we ask ourselves the question: How can art help raise an awareness about the reality of a landscape? How can art highlight the (invisible) reality of a seemingly idyllic landscape?

The selection of artists and collectives was based on their practice, sensitivity to the subject and the way they want to work with it, and experience in setting up in situ trajectories.