TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL TAFEL
3rd WABook
3rd WABook preview & nadine.be launch
Dannie.z – Kunst & Zwalm 2019
Kunst & Zwalm 2019
Dannie.z – Kunst & Zwalm 2019
Kunst & Zwalm night walks
Kunst & Zwalm 2019
Souper III by TAFEL
[3rd WAB meeting] #1 Wandering along (a) limit(s)
3rd Wandering Arts Biennial
Souper II by TAFEL